Dane osobowe

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych


Wobec faktu, iż korzystanie z usług Spectr Jacek Bujak, może się łączyć z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami („Dane Osobowe”, „Dane”).


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: „RODO”) informuję, iż:


1. Administratorem Danych Osobowych jest Jacek Bujak, 84-200 Kąpino, Pogodna 13, nip 588-182-53-11

2. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone w przepisach prawa.

3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:

 a). zawarcia i realizacji umów na obsługę informatyczną przedsiębiorstw, usługi projektowe, szkoleniowe, doradcze, wdrożeniowe, analityczne, związane z przetwarzaniem danych itp. – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

 b). wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umów, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 c). w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń pomiędzy kontrahentem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku stosowania monitoringu i przetwarzania danych w postaci wizerunku – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 d). realizacji usługi gwarancyjnej / reklamacyjnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 e). marketingu produktów i usług własnych poprzez przesyłanie drogą elektroniczną informacji o promocjach, nowościach – na podstawie – art. 6 ust. 1 lit f) RODO,

 f). statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO

w innych celach, szczegółowo określonych  g).w odrębnych klauzulach informacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizacji wybranych celów przetwarzania, a brak podania danych osobowych:


 a). w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt. 3 lit. a, b powyżej – uniemożliwi zawarcie i realizację umowy,

 b). w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. d powyżej – uniemożliwi wykonanie usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej,

 c). w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. e powyżej – nie spowoduje negatywnych konsekwencji,

 d). w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. c, f powyżej – uniemożliwi realizację wskazanych celów

5. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów po czym dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. Administrator może przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.

6. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ponadto Dane Osobowe mogą być powierzone innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia zgodnie z art. 28 RODO, jeżeli ich współpraca z SOL będzie uzasadniona opisanymi powyżej celami przetwarzania (np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT), w tym także dostawcom i serwisantom. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu produktów i usług własnych poprzez przesyłanie drogą elektroniczną informacji o promocjach, nowościach odbiorcami Danych mogą być także , agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych SOL.

7. Macie Państwo prawo: dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, a w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody – także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

9. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. Dane Osobowe będą/nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany w tym również w formie profilowania.

11. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: kontakt@informatyk-rumia.pl